Privacy- en cookieverklaring

Privacy Policy

Paramedisch Centrum Duivendrecht / Fysiotherapie Duivendrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Duivendrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden* waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Uw persoonsgegevens zijn volledig beschermd in ons systeem volgens de VGA richtlijnen. U kunt de dossiervorming VGA hiervan bij ons inzien.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden* waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- Bewaartermijn van uw gegevens is 7 jaar.
- Voor de juiste afhandeling van uw behandeling hebben alleen fysiotherapeuten en praktijkondersteuner inzicht in uw persoonsgegevens.
- U heeft ter aller tijde inzicht in uw eigen geregistreerde persoonsgegevens en kunt als gewenst wijzigingen hierin aanbrengen.

Als Paramedisch Centrum Duivendrecht / Fysiotherapie Duivendrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

* Doeleinden: het verzamelen van persoonsgegevens voor administratieve verwerking van uw behandeling; zowel medisch/zorgdossier als financieel. Dit betreft het registreren van BSN, NAW, huisarts, geslacht, geboortedatum, identiteitsbewijs nummer, telefoonnummer, emailadres en zorgverzekeraarsgegevens, alsmede medische gegevens.